Regulamin


Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego euroturysta.pl znajdującego się pod adresem internetowym - https://www.euroturysta.pl


Założenia ogólne.

Na potrzeby serwisu www.euroturysta.pl zdefiniowano nastepujące określenia:

• Administrator - właściciel serwisu www.euroturysta.pl - PHU BST działający na podstawie wpisu do ewidencji gospodarczej pod numerem 6482/2008 o numerze NIP: 642-290-05-74 Regon: 240986280, działającego na terenie RP zgodnie z powyższymi danymi.
• Oprogramowanie - oprogramowanie, stanowiące przedmiot autorskich praw majątkowych PHU BST, służące do dodawania ogłoszeń.
• Ogłoszeniodawca - wszystkie osoby fizyczne jak i firmy dodające ogłoszenia na bazie naszego oprogramowania.
• Ogłoszeniobiorca - osoba fizyczna lub prawna korzystająca z usług Ogłoszeniodawcy.

1. Serwis https://www.euroturysta.pl skierowany jest do osób fizycznych jak i firm.

2. Dodając ogłoszenie należy zamieszczać je w odpowiedniej kategorii, tylko jeden raz.

3. Dodawanie ogłoszeń tej samej treści lub powtarzających się w krótkich odstępach czasu spowoduje ich usunięcie.

4. Niedozwolone jest wykorzystywanie serwisu do innych celów - sprzecznych z charakterem i przedmiotem serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:
- rozpowszechnianie treści pornograficznych.
- uprawianie działalności komercyjnej, promocyjnej i reklamowej.
- rozsyłanie spamu i nie zamówionej informacji handlowej.
- podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Ogłoszeniodawców, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich.
- publikowanie na łamach serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy [wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.].

5. Dodając zdjęcia do serwisu, Ogłoszeniodawca oświadcza, że :
- jest właścicielem fotografii lub posiada on uprawnienia lub zgodę wymaganą przepisami prawa do tego, aby zdjęcia mogły być udostępnione publicznie [opublikowane] na łamach serwisu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich.
- w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do publikowanych zdjęć lub wizerunku osobistego osób trzecich, Ogłoszeniodawca zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.

6. Dodając treści [wszystkie dane podane podczas wypełniania formularza przy dodawaniu ogłoszenia] do serwisu, Ogłoszeniodawca oświadcza, że :
- jest właścicielem treści [wszystkie dane podane podczas wypełniania formularza przy dodawaniu ogłoszenia] lub posiada on uprawnienia lub zgodę wymaganą przepisami prawa do tego, aby treści [wszystkie dane podane podczas wypełniania formularza przy dodawaniu ogłoszenia] mogły być udostępnione publicznie [opublikowane] na łamach serwisu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich.
- w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do publikowanych treści [wszystkie dane podane podczas wypełniania formularza przy dodawaniu ogłoszenia] , Ogłoszeniodawca zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.

7. Informacje - treści [wszystkie dane podane podczas wypełniania formularza przy dodawaniu ogłoszenia] przekazywane przez Ogłoszeniodawcę do serwisu podczas dodawania swojego ogłoszenia, są moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach serwisu, a tym samym usunąć ogłoszenie, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność.

8. Dotyczy to również załączanych fotografii oraz dodatkowo, Administrator może odmówić publikacji fotografii, jeżeli zdjęcia będą słabej jakości, będą niezgodne z treścią ogłoszenia czy też nie będą spełniać warunków technicznych serwisu [zbyt małe lub zbyt duże rozmiary, zły format fotografii itd.].

9. Aktualizacja bazy odbywa się dwa razy na dzień.

10. Ogłoszenia nieaktualne, które chcece Państwo usunąć proszę zgłaszać do działu reklamacji i pomocy podając ID ogłoszenia - kontakt

11. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Ogłoszeniodawców we własnym imieniu i na własny rachunek. Podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą przekazywane tym podmiotom.

12. Administrator nie odpowiada w żaden sposób, za treści [wszystkie dane podane podczas wypełniania formularza przy dodawaniu ogłoszenia] przekazywane i publikowane na łamach serwisu przez Ogłoszeniodawców, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii.

13. Administrator nie odpowiada w żaden sposób za zdarzenia i wydarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Ogłoszeniobiorcą.

14. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania modyfikacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

15. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych serwisu zgromadzonych na serwerze Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

16. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach serwisu, informacji o Użytkownikach, którzy w sposób natrętny naruszają regulamin lub podejmują działania sprzeczne z regulaminem i charakterem serwisu.

17. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

18. Administrator odpowiada tylko i wyłącznie za posty swojego autorstwa.

19. Administrator zastrzega sobie możliwość przesyłania formularza z zapytaniem o nocleg przez Ogłoszeniobiorców.

20. Opublikowane ogłoszenia a w nich oferty i ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

21. Regulamin został wprowadzony w celu zachowania odpowiedniej jakości ofert publikowanych na naszych stronach.